Tvorba web stránok
In: Oznamy0
Nie sme veľkým znečisťovateľom životného prostredia. Vzniknuté odpady zo stavebnej činnosti likvidujeme prostredníctvom zazmluvnených firiem Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (stavebný odpad, zemina), Vyfako, spol. s r. o. (nebezpečný odpad), REOMA spol. s r. o. (plastové obaly), Alena Jurčáková IČO 37020145 (recyklácia stavebných sutí)…

Nie sme veľkým znečisťovateľom životného prostredia. Vzniknuté odpady zo stavebnej činnosti likvidujeme prostredníctvom zazmluvnených firiem Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (stavebný odpad, zemina), Vyfako, spol. s r. o. (nebezpečný odpad), REOMA spol. s r. o. (plastové obaly), Alena Jurčáková IČO 37020145 (recyklácia stavebných sutí). Zberné stredisko využívame v prípade väčšieho množstva papierového odpadu. Na riadenie environmentálnych aspektov (t.j. časť činností, výrobkov alebo služieb organizácie, ktorá môže súvisieť so životným prostredím) máme vypracovaný postup na identifikáciu ohrozenia a posudzovanie zdravotného a bezpečnostného rizika vykonávaných činností. V procese identifikácie environmentálnych aspektov sú zohľadňované: emisie do ovzdušia, vypúšťanie odpadových vôd, vypúšťanie splaškových odpadových vôd (vznikanie ostatného odpadu a nebezpečného odpadu), kontaminácia pôdy, využívanie prírodných surovín a zdrojov a iné. Máme povolenie s nakladaním nebezpečného odpadu a každoročne podávame hlásenie o vzniku odpadu a nakladenie s ním. Systematickým riadením stavebnej činnosti minimalizujeme dopady na životné prostredie.