Tvorba web stránok
In: Nezaradené0
Politikou našej organizácie, zameranej hlavne na stavebnú činnosť, založenej v roku 1996, je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich objednávateľov. Budeme usilovať, aby všetky nami vykonávané práce a služby svojou kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a splňovali všetky požiadavky objednávateľa na kvalitu.

Spoločnosť KREDITSTAV a. s. vyhlásila základné princípy politiky kvality:

Politikou našej organizácie, zameranej hlavne na stavebnú činnosť, založenej v roku 1996, je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich objednávateľov. Budeme usilovať, aby všetky nami vykonávané práce a služby svojou kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a splňovali všetky požiadavky objednávateľa na kvalitu. Budeme aj naďalej presadzovať dobré meno našej organizácie, ktoré sme si výkonnými prácami a zaisťovanými službami získali a chceme ich neustále udržovať v povedomí našich stálych zákazníkov, ale aj u širokej verejnosti.

Sme si vedomí, že ustálenú vysokú kvalitu (pri optimálnej produktivite a rentabilite našej práce, pružnosti reakcie na požiadavky objednávateľov a znižovaní vlastných výrobných nákladov) môžeme dosiahnuť len s takou politikou kvality, ktorá sa týka všetkých aktivít našej firmy a zamestnancov. Každý jednotlivec musí prispievať svojím dielom k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality firmy. Preto je úlohou každého pracovníka, vykonávať bezchybnú prácu. Každý musí pracovať tak, aby jeho objednávatelia, ako interní tak i externí, boli spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb našich objednávateľov, a predchádzanie očakávaní zákaz-níkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad kvality našej firmy.

 • Vyžadovať od dodávateľov a zmluvných partnerov ohľaduplné správanie sa k životnému prostrediu pri vykonávaní diela.
 • Systematickým riadením stavebnej činnosti minimalizovať dopady na životné prostredie.
 • Každý pracovník nesie zodpovednosť za výsledky svojej práce.
 • Minimálna úrazovosť na stavbách je naše trvalé smerovanie.
 • Kvalita spoluvytvára dobré meno firmy a je nutnou podmienkou pre prosperitu firmy.
 • Organizácia si dáva za záväzok trvalo zefektívňovať a zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality.
 • Budeme zohľadňovať bezpečnostné riziká a vplyvy činnosti na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Spolupracujeme len s tými dodávateľmi, ktorí dodržujú požiadavky BOZP pri vykonávaní diela.

Aby mohli byť prijaté zásady realizované, je našou úlohou ako vrcholového vedenia sa naplno angažovať v problematike kvality, environmentu a bezpečnosti.

Politika kvality je v organizácii vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou zoznámení všetci pracovníci organizácie.

Spoločnosť Kreditstav a. s. má vybudovaný interný systém kvality, potrebné osvedčenia na vybrané činnosti v stavebníctve, všetky potrebné školenia a certifikáty, zabezpečuje všetky skúšky a atesty potrebné k odovzdaniu a skolaudovaniu stavby so stanovením režimu záručného a pozáručného servisu.
Spoločnosť Kreditstav a. s. vlastní nasledujúce certifikáty:

 • Osvedčenia zamestnancov na vybrané činnosti vo výstavbe (Vydal: Slovenská komora stavebných inžinierov)
  • stavbyvedúci
  • stavebný dozor
 • Oprávnenie spoločnosti na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení v rozsahu (Vydal: Inšpektorát práce Trnava)
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • zariadenia s napätím do 1000 V
  • bleskozvodov
 • Školenia zamestnancov
  • žeriavnik
  • obsluha zdvíhacích zariadení a plošín
  • viazači bremien
  • obsluha stavebných strojov
  • obsluha hydraulických rúk
  • lešenári
  • práce vo výškach
  • zváranie plameňom, elektrickým oblúkom a elektrickým odporom
  • obsluha reťazových motorových píl
  • revízori elektrických zariadení do 1000 V, vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov
  • elektrotechnici podľa vyhl. ÚBP SR č. 74/96 Z.z.
  • všeobecne školenie pracovníkov z BOZPP
 • Príručka systému manažérstva kvality (interný dokument)